ชื่อ-สกุล : มิสเกศิณี กังวาฬ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บันฑิต 4 ปี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...