ชื่อ-สกุล : มิสนงคราญ แก้ววิเศษ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )

more...