รหัสประจำตัว : 702

ชื่อ-สกุล : ม.กฤษณ์ เข็มพรหมมา

ฉายา : บี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...