ชื่อ-สกุล : ม.กฤษณ์ เข็มพรหมมา

สังกัดหน่วยงาน : งานอาคารสถานที่และอุปกรณ์ , งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...