ชื่อ-สกุล : มิสขวัญดาว ถิ่นสุข

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ )

more...