ชื่อ-สกุล : มิสขวัญดาว ถิ่นสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ )

more...