ชื่อ-สกุล : ม.สุรพงษ์ เหล่าจันตา

สังกัดหน่วยงาน : งานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขภัยคุกคามผู้เรียน , งานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...