ชื่อ-สกุล : มิสมีนา ชินากร

สังกัดหน่วยงาน : งานหลักสูตรและการสอน , งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...