ชื่อ-สกุล : มิสนพวรรณ์ เฉลิมสุข

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...