ชื่อ-สกุล : มิสนิศารัตน์ อกผาย

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด , ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...