ชื่อ-สกุล : มิสรจนา ปีบ้านใหม่

สังกัดหน่วยงาน : สื่อสารและ SWIS ACL , งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...