ชื่อ-สกุล : มิสรจนา ปีบ้านใหม่

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) , สื่อสารและ SWIS ACL

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...