รหัสประจำตัว : 641

ชื่อ-สกุล : มิสศิรินธร มาชัยวงค์

ฉายา : เอ๋

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์ , งานบริหารกลุ่มงานบุคคล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( วิทยาลัยโยนก )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041072005

more...