ชื่อ-สกุล : ม.มานพ พึ่งสำเภา

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...