ชื่อ-สกุล : มิสวิสา วงศ์ประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...