ชื่อ-สกุล : มิสปาริชาติ วังชา

สังกัดหน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : TESOL and Leadership ( Canada as a Second Language Institute / CSLI Vancouver Canada )

more...