ชื่อ-สกุล : มิสปาริชาติ วังชา

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : TESOL and Leadership ( Canada as a Second Language Institute / CSLI Vancouver Canada )

more...