รหัสประจำตัว : 634

ชื่อ-สกุล : มิสปาริชาติ วังชา

ฉายา : ปา

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : TESOL and Leadership ( Canada as a Second Language Institute / CSLI Vancouver Canada )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041073095

more...