รหัสประจำตัว : 632

ชื่อ-สกุล : ม.มานะ ตายะสืบ

ฉายา : นะ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...