ชื่อ-สกุล : ม.มานะ ตายะสืบ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...