ชื่อ-สกุล : มิสดารณี ศรีสุข

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) , งานทะเบียนและวัดผล (ทะเบียน)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...