รหัสประจำตัว : 629

ชื่อ-สกุล : มิสดารณี ศรีสุข

ฉายา : นก

สังกัดหน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล (วัดและประเมินผล) , งานทะเบียนและวัดผล (ทะเบียน) , สื่อสารและ SWIS ACL

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041072374

more...