รหัสประจำตัว : 608

ชื่อ-สกุล : มิสมณฑกานต์ วงศ์สุวรรณ

ฉายา : เจี๊ยบ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึดษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...