ชื่อ-สกุล : มิสชฎาพร ปริยะ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนเนอสเซอรี่และชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...