รหัสประจำตัว : 261

ชื่อ-สกุล : มิสอภิวรรณ ลูนละวัน

ฉายา : ต้อย

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041072099

more...