ชื่อ-สกุล : ม.จักรพันธ์ ลีลายุทธ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นศ.บ ( วิทยาลัยโยนก )

more...