ชื่อ-สกุล : มิสอาภาภรณ์ ริยาคำ

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. สุขศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...