ชื่อ-สกุล : มิสวัชรี ไฝเขียว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( ราชภัฏลำปาง )

more...