ชื่อ-สกุล : มิสวัชรี ไฝเขียว

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( ราชภัฏลำปาง )

more...