ชื่อ-สกุล : มิสมยุรีย์ โพธิ์แพง

สังกัดหน่วยงาน : งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...