ชื่อ-สกุล : มิสกัญญา เจียมวิจักษณ์

สังกัดหน่วยงาน : งานศูนย์ผลิตเอกสาร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง )

more...