รหัสประจำตัว : 233

ชื่อ-สกุล : มิสสุดาภรณ์ ขัดธิพงษ์

ฉายา : นาย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานธุรการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041073257

more...