ชื่อ-สกุล : มิสสุดาภรณ์ ขัดธิพงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานธุรการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฎลำปาง )

more...