ชื่อ-สกุล : ม.สมศักดิ์ อูปทอง

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...