ชื่อ-สกุล : มิสรวีวรรณ ไชยเมือง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา , งานนโยบายและแผนฯ และการประกันคุณภาพ , งานนิเทศ กำกับ ติดตาม , งานวิจัยและสารสนเทศ , ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...