รหัสประจำตัว : 214

ชื่อ-สกุล : ม.วิชิต สุทธินนท์

ฉายา : ชิต

สังกัดหน่วยงาน : งานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ , งานบริหารกลุ่มงานอาคารสถานที่อุปกรณ์และบริการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041072226

more...