ชื่อ-สกุล : มิสโซระญา ประดิษฐ์พจน์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศบ.ภาษาอังกฤษ ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...