ชื่อ-สกุล : มิสสมฤทัย ห่อเหวียง

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...