ชื่อ-สกุล : มิสผ่องศรี โพธิ์แพง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...