ชื่อ-สกุล : มิสวันเพ็ญ ท่นไชย

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ. ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...