ชื่อ-สกุล : มิสไพบูลย์ พานเหล็ก

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...