ชื่อ-สกุล : มิสวันเพ็ญ บุญยรัตน์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู ( ม.สุโขทัยธรรมธิราช )

more...