รหัสประจำตัว : 179

ชื่อ-สกุล : มิสศุจินธร วงศ์ชุมภู

ฉายา : จุ๋มจิ๋ม

สังกัดหน่วยงาน : งานการเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041073290

more...