ชื่อ-สกุล : มิสอุไร ทะแยแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานการเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...