ชื่อ-สกุล : มิสMary Ceres Brunia

สังกัดหน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ CEP , งานหลักสูตรและการสอน , งานนิเทศและวิจัยในชั้นเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...