ชื่อ-สกุล : มิสดวงเดือน เกษม

สังกัดหน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ Smart Tech , งานโครงการพิเศษ MTE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...