ชื่อ-สกุล : มิสศิริพร ปิยะตระกูล

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย , งานนิเทศการประสบการณ์การเรียนรู้ ฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูเชียงราย )

more...