ชื่อ-สกุล : มิสโศรยา เลือกหา

สังกัดหน่วยงาน : งานจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์การเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...