รหัสประจำตัว : 154

ชื่อ-สกุล : มิสสุจินดา เหมือนแท้

ฉายา : เอ้

สังกัดหน่วยงาน : งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041073052

more...