ชื่อ-สกุล : มิสสุจินดา เหมือนแท้

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์ , ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...