ชื่อ-สกุล : ม.สำราญ จินาปุก

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูลำปาง )

more...