ชื่อ-สกุล : มิสทิพยวรรณ อยู่เพ็ชร์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( สถาบันราชภัฎลำปาง )

more...