รหัสประจำตัว : 138

ชื่อ-สกุล : มิสทิพยวรรณ อยู่เพ็ชร์

ฉายา : เปิ้ล

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( สถาบันราชภัฎลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041072706

more...