ชื่อ-สกุล : ม.คมสันต์ รางศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานสวัสดิภาพและการจราจร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...