ชื่อ-สกุล : ม.คมสันต์ รางศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารกลุ่มงานบริหารคุณภาพการศึกษา , ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , งานกิจกรรมพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...