ชื่อ-สกุล : มิสกิ่งกาญจน์ วงศ์พรม

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

more...