ชื่อ-สกุล : มิสวรนุช ทิพย์เนตร

สังกัดหน่วยงาน : งานพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( สถาบันราชภัฎลำปาง )

more...