ชื่อ-สกุล : มิสสมบูรณ์ ปุญญะอาคม

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...