ชื่อ-สกุล : มิสกาญจนา พัวเกียรติสกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...