ชื่อ-สกุล : มิสภาริณี อินต๊ะจักร์

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 , งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( วิทยาลัยครูราชภัฏลำปาง )

more...