ชื่อ-สกุล : มิสภาริณี อินต๊ะจักร์

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับชั้น ฝ่ายปฐมวัย , ครูผู้สอนระดับปฐมวัย , ครูผู้สอนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ ( วิทยาลัยครูราชภัฏลำปาง )

more...