ชื่อ-สกุล : มิสนิศากร กังสดาลสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ ( สถาบันราชภัฏลำปาง )

more...