ชื่อ-สกุล : ม.ทวี ยี่เผติ๊บ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ )

more...